×

Josef Žáček Image

Wikipedický rozcestník posouvá význam anglického slova image dvěma hlavními směry, a to k českým ekvivalentům obraz, nebo představa. Při troše doslovnosti vytváří přesně ten typ paralelní reality, která může jako asociační katalyzátor charakterizovat současné vizuální přemýšlení malíře Josefa Žáčka. Série jeho nejnovějších pláten se totiž zaměřuje především na dvojsečný účinek vnějších, uměle modelovaných aspektů skutečnosti a jejich schopností na tomto základě ovlivňovat emoce i zdánlivě racionální rozhodování člověka.

Odborná definice termínu image je poměrně jednoznačná: jde o výraz pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku u veřejnosti, často záměrně pěstovanou s cílem dosáhnout úspěchu. S ohledem na dlouhodobý přístup k tvorbě, kdy se Josef Žáček často zaměřuje na konkrétní společenský fenomén, který pak prostřednictvím svých prací nejen reflektuje, ale především analyzuje a domýšlí někdy až na hranici možného, se jedná o další integrální část jeho postupného monitorování problematických fazet současného světa, jež - především během posledních desetiletí -  prorostly každodenností natolik, že už je vlastně nikdo téměř nevnímá.

V tomto případě je vše umocněné ještě intenzitou působení, protože image se jako účinná manipulativní složka vyskytuje prakticky na všech úrovních lidského bytí a útočí na člověka prakticky bez zábran už od nejútlejšího věku. Přestože se pravděpodobně nejvíc generuje v rámci ekonomické a politické sféry, čímž samozřejmě zpětně uplatňuje svůj vliv tam, kde nejcitlivěji poznamenává kvalitu života, stranou tentokrát nezůstává například ani (především populární) kultura. Významná je i skutečnost, že se tak za pomoci působení na emoční slabiny vytváří velmi citlivá zkrácená vazba mezi veřejnou a tou nejintimnější osobní sférou. Důvod je ve všech případech stejný – jednostranný profit, a je v podstatě jedno jestli se jedná o peníze, moc nebo výhody jiného typu. Protistrana naproti tomu jen zrácí. Kromě totožných položek i tu nejdůležitější – svobodu.

Josef Žáček je přemýšlivý pozorovatel našeho tady a teď, svá témata si tedy rozhodně nevybírá náhodou. Tentokrát ale při jeho volbě hrálo podstatnou roli i samotné místo konání výstavy a především charakter galerie, která je velkou výkladní skříní otevřená do jedné z nejrušnějších pražských tříd v samém centru města podobně jako efektní obchody s luxusním zbožím. Expozice uvnitř výběrově shrnuje jeho malbu zhruba za pět let, takže kromě desítky nejnovějších pláten, nabízí i předchozí vývojový kontext. Image Žáčkových obrazů, ale možná leckoho překvapí, navzdory tomu, že se do jeho tradičně černobílých kompozic pro někoho určitě nečekaně vrátila barva.
Radek WohlmuthObrazy obrazů: K výstavě Josefa Žáčka ve Špálově galerii v Praze

Obrazy Josefa Žáčka vystavené od 12. 5. do 25. 6. 2023 ve Špálově galerii v Praze jsou silným uměleckým sdělením. O pádnosti Žáčkova obrazového jazyka jsme se mohli přesvědčit na minulých výstavách. Stejně jako tehdy i dnes ale nevíme, v čem naléhavost jeho díla vězí.

Před obrazy z devadesátých let jsem se chvíli domníval, že jsem tomu přišel na kloub. U jedné skupiny obrazů mě vedla cesta porozumění přes politický kontext, u druhé skupiny přes pozadí křesťanské ikonografie. Tehdy umělec využíval výrazové zkratky obrazového jazyka k tomu, aby obecně přijatý pohled na činnost Frakce Rudé armády, stejně jako na etablované vzorce křesťanské symboliky a ikonografie, převedl z formátu pojmenovaných faktů do živé otevřenosti osobního prožívání. Vzpomeňme jen na jeho obraz „Zvěstování“ (1988), který ignoroval všechny tradiční aluze ke kráse ženy zosobňující Pannu Marii a symbolizoval událost vtělení boha jásavou hrou zlatých, víceméně abstraktních stop štětce.

Nová díla z posledních šesti let reagují na obecnější polohy sociálního diskurzu. (Jakkoli malíř sám charakterizuje tuto etapu jako „posun do intimnější roviny“.) Obrazy kriticky poukazují k limitujícímu kognitivnímu mechanismu, který v zájmu sociálního dorozumění používá přejaté tvarové vzorce a ve verbální rovině konvenční pojmy. Užíváním takových obecně identifikovatelných vzorců si usnadníme názorovou shodu v rámci komunikace dané společnosti. Zároveň se ale jejich užíváním zbavujeme jak citlivosti pro jedinečnost a neopakovatelnost každého sdělení, tak bohatosti kontextů, které každá sdělovaná zpráva v naší zkušenosti probouzí. Takový mechanický sociální dialog se pak realizuje v sociálním diskurzu opakováním etablovaných vzorců a vytěsňováním nepoznaných – dosud nepojmenovaných vrstev reality, ačkoliv právě tyto vrstvy jsou tím, co ze skrytu moderuje naše každodenní rozhodování i zásadní životní postoje.

Žáček využívá privilegia uměleckého poznání pohybovat se na rovině interaktivního komunikačního procesu. Jinými slovy: To, co obraz sděluje, není explicitně vykresleno na rovině univerzálního propozičního soudu, ani na rovině etablovaných praktik určité komunity, ale je výsledkem dějícího se otevřeného dialogu, takového, v němž se střetávají podněty umělcovy obrazotvornosti s imaginační potencí recipienta, s univerzem všech druhů pocitů a podnětů, které dílo probudí v recipientově vizuální paměti. Poznání zprostředkované uměleckým dílem, jaké nám poskytuje Josef Žáček, nám nepřináší věcnou identifikaci, ale otevírá živé kognitivní pole, které je jednak jedinečné a zároveň otevřené kontextem možných souvislostí. Přináší nám tedy dílčí poznatek v rozostřené identifikaci, ale zato v dobrodružné otevřenosti možnostem nalézt ve vnímaném uměleckém díle podněty rezonující s univerzem recipientovy myslivé, emotivní i invenční aktivity.

Budiž nám příkladem obraz Venuše (2020). Obraz není bezprostředně obrazem ohlášeného předmětu, ale je obrazovou reflexí všech obrazů Venuše, které mají své zabydlené místo v dějinách evropské kultury. Vystavený obraz inspiruje naši představu tisíce let trvající umělecké tradice. Žáčkovi nepochybně nejde o opakování dějinného schématu, ale o pozornost motivu a jeho dějinným konsekvencím, včetně reflexe současného pohledu na krásu ženského těla. Žáčkova díla nepřináší nový poznatek, ale aktualizují dialog, ve kterém se stýká jedinečnost kognitivního aktu „zde a nyní“ s otevřeností dějinného sociálního kontextu.

Obraz „Image I“ (2023) svým barevným odstínem magenta kontrastuje s černými tóny většiny Žáčkových obrazů. Nicméně s nimi sdílí výrazový charakter, který bychom snad mohli nazvat „konceptuální“, a to v tom smyslu, že to, co je tu bezprostředně zobrazeno, je skutečně „image“, tj. jakýsi významový vzorec, „značka“, jak říká ve výstižném katalogovém textu Radek Wohlmuth. Něžný barevný tón, jemná modelace tvaru a textilního povrchu, květinové motivy, to vše seskupil malíř v celek jaksi nepatřičně. To, s čím se tu identifikujeme, není novou jedinečností, nýbrž, stejně jako u Venuše, máme před sebou obraz sociálního klišé dívčí romantické něhy. Ač převážně realisticky, představena tu není realita, ale sonda do reálné sociální komunikace. V dějinách sociální komunikace v evropském regionu se realita nenápadně proměnila ve verbální či tvarové klastry, které žijí vlastním životem. Realita zobrazeného předmětu má v Žáčkových obrazech své místo, ale je to místo charakterizované nejistotou či tajemstvím, není-li rovnou podána jako prostředek k prosazení ideologické pozice „mluvčího“. Malíř tu kriticky reflektuje typický vzorec sociální komunikace v podobě „tržní“ směny jazykových konvencí, na jejichž hodnotě a významu jsme se už předem shodli. Jako by nová zpráva nebyla pojmenováním dosud nevyslovených významů, ale tím, do jaké míry potvrzuje již učiněné pojmenování.

Žáčkovy obrazy mají specifickou, do jisté míry paradoxní polohu. Jsou navýsost intimní a zároveň sociálně kritické. Mají prostě dva komplementární kořeny: starost o společnost a osobní či intimní šablonu této starosti. Taková kombinace zdrojů neusnadňuje recipientovi porozumění dílům. Na druhé straně ale poskytuje možnost postupného sbližování s obrazem a nalézání styčných bodů osobní představivosti, které dávají smysl velkorysé malířské formě.

Žijeme v době, kdy se cítíme být ohroženi ve svém blahobytu i ve své existenci nekontrolovaným iracionalismem populistické ideologie, která probouzí ve společnosti nekontrolované emoce s cílem získání politické moci. Na druhé straně ale tušíme nebezpečí ze strany racionalismu ztotožňující myšlení s univerzálně platnými logickými postupy a vědeckými metodami, ve kterých nemá své místo jedinečnost individua a sociálních situací. Svoboda je slovo podezřelé svou mnohoznačností, ale dějinná situace, které čelíme, nenabízí jednoznačná řešení. V Žáčkově tvorbě je cítit „svoboda“, ke které nutně patří dávka úzkosti.
Ludvík Hlaváček
Psáno 9. července 2023 pro Flash Art CZ

Josef Žáček

26. 5. 1951

Narodil se 26. května 1951 v Praze. Vystudoval v letech 1977–1983 Akademii výtvarných umění v ateliéru malby u prof. Oldřicha Oplta. V roce 1993 absolvoval stipendijní pobyt v italské části Švýcarska (projekt ARTEST, Sant Abbondio – Ticino). Jeho dílo je zastoupeno v domácích i zahraničních sbírkách. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 2014.


Žáčkova tvrdohlavá nejistota
To, co mají společného obrazy evangelistů, psů, květin, lumíků a portréty těch, kteří jsou nazváni teroristy, zdá se, že lze vyjádřit slovem nejistota. Tento pojem ale ztrácí svou negativitu, když si uvědomíme, že vše, čemu přikládáme charakter jistoty, je takovým díky pevnému skloubení našich lidských kognitivních konstrukcí. Jejich jistota je prokázána tím, že konstrukce do sebe zapadá a tak funguje. Jaké je ale toto prokázání? Symbolická hodnoty znaku kříže otevírá dveře do tajemství lidského soužití, ale právě tak slouží jako neutrální znak, využitelný k prospěchu té či oné libovůle. Jak namalovat kříž, aby byl klíčem k tajemství lidského světa a ne jen nástrojem k prosazení něčí moci? Soud odsoudil členy R.A.F.  jako teroristy na základě jistých právních a informačních konstrukcí. Pochybnosti o těchto konstrukcích vzbuzují jak nejasnosti o průběhu zatýkání, věznění a průběhu soudu samotného, tak příčiny celé té „teroristické“ činnosti, které tkví v neprůhledné realitě institucionalizovaného násilí. Avšak „vyšší“ spravedlnost, která by byla schopna odsunout záclonu lidských konstrukcí, tu člověk nemá k dispozici. Člověku zbývá jen ta nejistota ospravedlňující hlubokou toleranci a touhu po pravdě. Tuto nejistotu maluje Josef Žáček. […]

Žáčkův umělecký postoj má vyhraněný, ale poměrně složitý vztah k současnému uměleckému světu. Ve své podstatě se od současné světové malby zas tak moc neodlišuje. Dokonce právě naopak: svou radikálností nedělá nic jiného, než to, co je základní tendencí vývoje umění v posledních dvou stoletích: připomenout alternativu k myšlení, jehož hlavním, ne-li jediným cílem, je ovládnout skutečnost tak, aby sloužila našim potřebám a stanoveným cílům, při čemž se nutně pozvedá otázka, koho zahrnuje slůvko „našim“. Radikálnost Žáčkovy malby se neprojevuje ani tak v samotném způsobu malování, jako v naprostém ignorování starosti o to, co si mají současné instituce s jeho díly počít. Žáček nejenže se nestará o aktuální vývojové směry či trendy, jak konstatoval Jirous. On se nestará ani o to, kam se jeho obrazy podějí. Distribuce Žáčkovy tvorby se nepochybně setká s velkými obtížemi jak z důvodů rozměrů, početných cyklů, tak z důvodů sociálně vypjatých témat (Kdo si pověsí na zeď portréty R.A.F. či Přímořských partyzánů?) „Obrazy Pepy Žáčka nejsou z tohoto světa.“ (M. I. Jirous) a také v tomto světě pro ně není připraveno místo.

Tento fakt je ale signifikantní pro charakter Žáčkovy tvorby: Její hluboce sociální a politický kontext paradoxně ústí v neakceptovatelnosti těchto děl sociálními institucemi. Obsah pojmu umění dnes daleko překračuje rozsah „světa umění“, jak jej chápal ještě Arthur Danto1. Říkáme-li tomu dnes „umělecký průmysl“, pak Žáčkova tvorba do tohoto kontextu nepatří, a to nejen díky výše zmíněným „obtížím“ (rozměry a témata), ale principiálně. Umění jakožto „umělecký průmysl“ je v jistém smyslu oprávněnou jednotou individuálních a institucionálních aktivit, zatímco Žáčkova tvorba je soustředěna na problematizování instituce jako takové. Ne, že by měl instituci za svého nepřítele. On jen vidí příliš jasně, že každá člověkem vytvořená instituce přistupuje k citlivým událostem lidského soužití neadekvátně, abstrahuje je do podoby, kterou vyžadují technické prostředky komunikace. Je-li znakem instituce to, že je spravována obecně stanovenými pravidly, pak je institucí i jazyk. A dokonce nejen verbální jazyk se svým obecně kodifikovaným slovníkem, a pravidly gramatiky a syntaxe. Do jisté míry je institucí i obrazový jazyk. I ten, má-li být komunikovatelný, musí mít svá pravidla, jakkoli tato jeho pravidla budou vždy v napjaté opozici k jedinečnosti té které umělcovy intence a invence.

Žáčkův malířský jazyk je zřetelným výrazem tohoto napětí, které zpochybňuje každou formaci, každé úsilí vtělit označované do obecně přijaté podoby označujícího, proměnit živou myšlenku ve znak pevně svázaný s daným obsahem. Ať je to chvějivé dobrodružství pozadí jeho obrazů, které opakovaným vymýváním stop štětce a novými a novými kresebnými zásahy vytváří pole znaků, které jakoby se ještě nezrodily – malíř v této souvislosti používá slovo „fetus“ označující ještě nenarozený plod. Stejně tak figury jeho obrazů, které odkazují ke kulturním kontextům a přitom zároveň zpochybňují jejich institucionalizovanou formu, nebo připomínají sociální události, a to tak, že implicitně demonstrují tragickou nedospělost a nezralost lidí, kteří v nich na obou stranách figurují. 
Ludvík Hlaváček

In: Josef Žáček Anticorps, GHMP, publikace vydaná u příležitosti výstavy v Colloredo-Mansfeldském paláci v Praze, 2017; vyjmuto z textu Žáčkova tvrdohlavá nejistota   

1Arthur Danto, Artworld. Journal of Philosophy 1964, č. 61, s. 541, Česky Aluze 2009, č. 1
 

Vybraná dílaGalerie Václava Špály


Wikipedický rozcestník posouvá význam anglického slova image dvěma hlavními směry, a to k českým ekvivalentům obraz, nebo představa. Při troše doslovnosti vytváří přesně ten typ paralelní reality, která může jako asociační katalyzátor charakterizovat současné vizuální přemýšlení malíře Josefa Žáčka. Série jeho nejnovějších pláten se totiž zaměřuje především na dvojsečný účinek … více

dilo

Pohled do instalace výstavy Image 2023

Ludvík Hlaváček Obrazy obrazů

Ludvík Hlaváček Obrazy obrazů

dilo

Image 2, 2019

dilo

Image 1, 2023

dilo

Pohled do instalace výstavy Image 2023

dilo

Bez názvu, 2022-23

dilo

Venuše, 2020

dilo

Pohled do instalace výstavy Image 2023

dilo

Pohled do instalace výstavy Image 2023

dilo

Imitace 1, 2019

dilo

Pohled do instalace výstavy Image 2023

dilo

7800 lumen, 2022-23

dilo

č. C121280, 2016

dilo

4100 kelvin, 2022-23

dilo

Imitace 4, 2018

Podrobné vyhledávání

Podrobné vyhledávání a filtrace

Datum vzniku
Loading...

Načítá se velký objem umění, prosím o chvíli strpení.

Loading...
Loading...